Obchodné podmienky

spoločnosť KAMENE SLOVAKIA, s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky

  1. Všeobecné:

Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) spoločnosti KAMENE SLOVAKIA s.r.o., Oriešková 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 843 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Vložka č. 27313/B, Odd. Sro („KAMENE SLOVAKIA“), platia pre predmetnú zmluvu ako aj pre všetky budúce zmluvy a tiež pre každý obchodný vzťah so zákazníkom. Všeobecné obchodné podmienky zákazníka platia len vtedy, ak boli nami výslovne písomne uznané, a to aj v prípade, pokiaľ vylučujú niektoré protichodné ustanovenie. Tieto VOP platia len do tej miery, pokiaľ ich nevylučuje niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. Ustanovenia a dohody odlišné od VOP musia byť písomné a podpísané osobou oprávnenou konať v mene KAMENE SLOVAKIA alebo splnomocnenou osobou, inak sú neplatné; ústne vyhlásenia a záruky od zamestnancov KAMENE SLOVAKIA (napr. ohľadom rozsahu, nákladov a dĺžky opravných prác; uskutočnenie dodávok) sú nezáväzné, pokiaľ neboli písomne potvrdené ako záväzné osobou oprávnenou konať v mene KAMENE SLOVAKIA alebo splnomocnenou osobou. Zmluvné strany (zákazník ako podnikateľ a spotrebiteľ) sa týmto dohodujú v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, že pokiaľ mandatórne ustanovenia zákona alebo tieto VOP neustanovujú inak, platia pre práva a povinnosti zmluvných strán ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník). Pre spotrebiteľov platia mandatórne ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákona č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) a ďalších právnych predpisov.

  1. Cenová ponuka/Objednávka a Zákazky/Cenové návrhy:

Údaje o cenách a dodacích lehotách sú nezáväzné. Všetky údaje a informácie uvedené v prospektoch, cenníkoch, ponukách, našej webstránke, vyjadreniach, návrhoch, vzorových obrázkoch a popisoch sú približné a nezáväzné.

Zmluva o dielo a kúpna zmluva znamená písomná listina s označením zmluva o dielo a kúpna zmluva, alebo ich nahrádza vzájomne potvrdená a podpísaná cenová ponuka/objednávka a potvrdenie objednávky zmluvných strán, ktoré obsahujú nasledujúce podstatné ustanovenia: predmet kúpy/diela a jeho špecifikácia, dodacia lehota, kúpna cena/cena diela, pričom dielo bude v zmysle zákona vykonané na nebezpečenstvo zhotoviteľa (ďalej sa kúpna zmluva a zmluva o dielo označuje ako „zmluva“). Zmluva je uzatvorená, pokiaľ KAMENE SLOVAKIA písomne potvrdí objednávku/cenovú ponuku zákazníka (pričom obsahuje presnú špecifikáciu predmetu kúpy/diela a ceny, dodaciu lehotu, kúpnu cenu/cenu diela, pričom dielo bude v zmysle zákona vykonané na nebezpečenstvo zhotoviteľa), tým že KAMENE SLOVAKIA podpíše objednávku/cenovú ponuku, a kupujúci/objednávateľ („zákazník“) buď podpíše objednávku/cenovú ponuku alebo na znak jej akceptácie ju potvrdí emailom. Obe zmluvné strany môžu podpísať aj zmluvu. Mlčanie neplatí ako prijatie objednávky/zákazky, a to ani v prípade, ak už KAMENE SLOVAKIA prijala platby. KAMENE SLOVAKIA je viazaná objednávkou až po jej akceptácii. Potvrdená objednávka/cenová ponuka zo strany KAMENE SLOVAKIA je pre zákazníka záväzná. Všetky zmeny a dodatky zmluvy musia byť uzatvorené písomne. Po dodaní tovaru alebo diela zákazník obdrží preberací protokol alebo dodací list, v ktorom písomne potvrdí prevzatie. Objednávky/cenové ponuky sa zasielajú faxom, emailom, poštou alebo osobne.

Cenové ponuky: sú nezáväzné, pokiaľ nie sú pre zákazníka písomne potvrdené zo strany KAMENE SLOVAKIA a označené ako záväzné. Záväzné cenové ponuky majú platnosť len pre tie práce/dodávky, ktoré budú vykonané v lehote jedného mesiaca od ich zadania; ďalej môžu byť kvôli nepredvídaným zvýšeniam nákladov, legislatívnym zmenám alebo potrebe ďalších výkonov, do 20% z ceny aj bez súhlasu zákazníka – podnikateľa zvýšené. Pri zmluve so spotrebiteľom bude zákazník – spotrebiteľ o takomto zvýšení ceny písomne informovaný a je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ nie sú ceny uvedené v zmluve alebo záväznej objednávke/cenovej ponuke, platí vždy aktuálne fakturovaná cena pri dodávke tovaru alebo služieb.

  1. Ceny/náklady:

Ceny sa rozumejú, pokiaľ nebolo dohodnuté nič iné, zo skladu KAMENE SLOVAKIA v zmysle platných cien a cenníka bez nároku na zápočet. KAMENE SLOVAKIA ako obchodník je závislá v cenových jednaniach od daného dodávateľa. Pokiaľ dodatočne vznikne zvýšenie ceny alebo KAMENE SLOVAKIA sa dozvie o dodatočnom zvýšení ceny dodávateľom pred dodaním tovaru, alebo vznikne dodatočné zvýšenie ceny v dôsledku zmeny právnych predpisov v Slovenskej republike, zákazník sa zaväzuje akceptovať toto zvýšenie. (Tento záväzok platí aj pre záväzné cenové ponuky.) Spotrebitelia budú o takomto cenovom zvýšení informovaní písomne. Náklady na balenie, dopravu, poistenie ako aj ostatné náklady súvisiace s dodávkou tovaru a služieb, pokiaľ nebolo inak vopred písomne dohodnuté, znáša zákazník a účtujú sa vždy na ťarchu zákazníka.

Platby sú považované za splnenie záväzku iba ak sú zaplatené na bankové účty spoločnosti KAMENE SLOVAKIA (platba je považovaná za splnenú v deň pripísania peňažnej sumy na účet v prospech daného bankového účtu spoločnosti KAMENE SLOVAKIA) alebo uhradená v hotovosti spoločnosti KAMENE SLOVAKIA. Pri platbách zákazníkov – podnikateľov budú uspokojené pohľadávky v poradí: daň z pridanej hodnoty, úroky, a potom dlžné dohodnuté ceny (istiny). Pokiaľ existuje viacero pohľadávok, budú z platby zákazníka – podnikateľa uhradené najprv najnovšie vzniknuté pohľadávky. Z platby spotrebiteľa sa najprv uhradí istina a posledné úroky. Pokiaľ existuje viacero pohľadávok, platí spotrebiteľ najprv najstaršie vzniknuté pohľadávky. Cesie, platobné príkazy, šeky a zmenky budú akceptované iba v prípade výslovnej písomnej dohody.

Dohodnutú cenu (napr. kúpnu cenu, cenu za dielo, odmenu za prácu/zhotovenie diela, cenu opravy a montáže) musí zákazník uhradiť spoločnosti KAMENE SLOVAKIA vopred alebo oproti prevzatiu tovaru. Pri platbe na základe faktúry s určenou dobou splatnosti je faktúra splatná v lehote 14 dní od vystavenia, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Pokiaľ KAMENE SLOVAKIA uzná výrobok za poškodený, určí buď opravu alebo výmenu za bezchybný výrobok. Pri nárokoch na výmenu/zámenu má KAMENE SLOVAKIA nárok na odstúpenie zo zmluvy, pokiaľ výrobky ktoré zákazník odovzdal na opravu majú nezvyčajnú/neopraviteľnú škodu. Výrobky ktoré zákazník odovzdal na výmenu/zámenu prechádzajú odovzdaním do vlastníctva spoločnosti KAMENE SLOVAKIA. Dodatočné náklady spôsobené zákazníkom (napr. pri predĺžení opravných prác, bezdôvodné objednanie montážnikov, zhotovenie špeciálneho náradia) budú uhradené zákazníkom.

  1. Dodávky a Prevzatie/Dodacie lehoty/Dohodnuté prevzatie:

Dodávka bude uskutočnená v zmysle dohodnutých podmienok (podľa platných Incoterms 2000). KAMENE SLOVAKIA odovzdá zákazníkovi dodací list. Zákazník je povinný ihneď preveriť tovar na mieste a prevziať ho a podpísať odovzdávací protokol v dodacom liste. Pri dodávke tovaru je zákazník povinný tovar odobrať v priebehu jedného mesiaca po oznámení pripravenosti na odber. Po uplynutí tejto lehoty je KAMENE SLOVAKIA oprávnená účtovať primeraný poplatok za skladovanie, takisto prechádzajú týmto momentom náklady a nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, a kupujúcemu bude vyfakturovaná cena tovaru/služieb. KAMENE SLOVAKIA neručí za omeškanie dodávky spôsobené jej dodávateľom, dopravcom, vyššou mocou, štrajkom, výlukou, a taktiež nedodaním alebo poškodením tovaru vzniknuté bez zavinenia KAMENE SLOVAKIA. V prípade takéhoto omeškania sa kupujúci vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy.

  1. Platby/omeškanie, zmluvná pokuta:

Omeškanie nastane, ak zákazník mešká s platbou každej splátky viac ako osem dní, ďalej pokiaľ sa zhorší jeho bonita (napríklad v dôsledku výkonu rozhodnutia dražbou, nútenej správy nehnuteľností, exekúcie alebo predaj podstatných majetkových častí). V prípade omeškania s platbou sú pre pohľadávky spoločnosti KAMENE SLOVAKIA dohodnuté úroky z omeškania vo výške desať percentuálnych bodov nad základnú úrokovú sadzbu Európskej Centrálnej Banky p.a. (per annum). Pre spotrebiteľov platia úroky z omeškania podľa Občianskeho zákonníka (8 percentuálnych bodov nad základnú úrokovú sadzbu ) Európskej Centrálnej Banky p.a. (per annum).

V prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti zákazníkom má KAMENE SLOVAKIA právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od zákazníka vo výške 10% z kúpnej ceny/ceny za dielo za každé jednotlivé porušenie alebo nesplnenie zmluvnej povinnosti. Právo KAMENE SLOVAKIA na náhradu škody tým nie je dotknuté, a to ani vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

KAMENE SLOVAKIA je oprávnená uložiť zákazníkovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny/ceny za dielo aj za porušenie zmluvných povinností zákazníkom, ktoré vyplývajú zákazníkovi v prípade, ak KAMENE SLOVAKIA uplatní výkon niektorého zabezpečovacieho prostriedku na zaplatenie kúpnej ceny/ceny za dielo, a to najmä za porušenie zmluvnej povinnosti zákazníka poskytnúť KAMENE SLOVAKIA potrebnú súčinnosť, odovzdať KAMENE SLOVAKIA všetky potrebné dokumenty a bez zbytočného odkladu odovzdať KAMENE SLOVAKIA predmet kúpy/diela.

  1. Výhrada vlastníctva/Prechod nebezpečenstva škody:

KAMENE SLOVAKIA má výhradu vlastníctva a zostáva vlastníkom predmetu kúpy/diela až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny/ceny za dielo (vrátane montážnych prác a príslušenstva ako úrokov, nákladov na montáž, dopravu a dodávku, vymáhanie, a pod.). KAMENE SLOVAKIA má právo požadovať od zákazníka vhodný spôsob úhrady a zabezpečenia zaplatenia kúpnej ceny/ceny za dielo (napr. zabezpečenie bankovou zárukou, blanko-zmenkou, záložným právom, zabezpečovacím prevodom vlastníctva alebo inými zabezpečovacími prostriedkami podľa rozhodnutia KAMENE SLOVAKIA).

Zákazník nesie nebezpečenstvo škody na veci; v dôsledku toho ručí aj za náhodne vzniknutú škodu. Zákazník je povinný uskutočniť vhodné uskladnenie predmetu kúpy/diela a poistiť ho proti bežným rizikám (napr. oheň, voda, krádež) na vlastné náklady a postúpiť na KAMENE SLOVAKIA nároky na poistné plnenie zo škodných udalostí do výšky dlžnej kúpnej ceny/ceny za dielo. Zákazník je povinný: 1. v prípade existencie alebo uzatvorenia úverovej zmluvy so zabezpečovacím prostriedkom – založením inventáru/zariadenia podniku alebo založením podniku, zabezpečiť vlastnícke právo KAMENE SLOVAKIA na predmete kúpy/diela u daného úverového veriteľa, ako aj 2. v prípade exekúcie na predmet zmluvy alebo v prípade zmeny držiteľa bezodkladne upovedomiť KAMENE SLOVAKIA.

  1. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, ručenie:

KAMENE SLOVAKIA je oprávnená až do úplného zaplatenia kúpnej ceny/ceny za dielo odstúpiť od zmluvy/pozastaviť plnenie zo zmluvy ako aj vymáhať predmet kúpy/diela a disponovať predmetom kúpy/diela podľa vlastného uváženia bez ďalšieho súhlasu zákazníka a jej vzniknutú škodu (k čomu patrí aj bezprostredná škoda a ušlý zisk) uplatniť voči zákazníkovi:1. pokiaľ je spoľahlivosť/platobná schopnosť zákazníka ohrozená alebo bol otvorený konkurz alebo vyrovnacie konanie na majetok zákazníka, 2. pokiaľ zákazník nedodržal zmluvné povinnosti, napr. sa omeškal s platbou a pri porušení povinnosti v zmysle týchto VOP,3. v ďalších zákonom predvídaných prípadoch.

Ak KAMENE SLOVAKIA požiada o vrátenie tovaru, je zákazník povinný vrátiť KAMENE SLOVAKIA tovar na vlastné náklady a nebezpečenstvo a vydať ho. Pokiaľ zákazník bezodkladne nesplní túto povinnosť, KAMENE SLOVAKIA tovar vyzdvihne sám od zákazníka na náklady a nebezpečenstvo zákazníka. Zákazník sa zaväzuje odškodniť KAMENE SLOVAKIA v plnej výške, najmä jej nahradiť náklady na opravu, opotrebovanie, znehodnotenie ako aj všetky náklady a výdavky. Pokiaľ KAMENE SLOVAKIA využije tieto oprávnenia, zákazník nie je oprávnený, uplatniť voči KAMENE SLOVAKIA práva na náhradu škody.

Konštrukčné zmeny a zmeny formy neoprávňujú zákazníka k odstúpeniu od zmluvy, pokiaľ sa účel použitia predmetu podstatne nezmení alebo zhorší. Zmena dodacieho termínu zákazníkovi spôsobená zmenou dodacieho termínu zo strany výrobcu voči KAMENE SLOVAKIA neoprávňuje zákazníka k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy od zmluvy/objednávky bez právneho dôvodu, je KAMENE SLOVAKIA oprávnená fakturovať všetky skutočne vynaložené náklady.

  1. Zodpovednosť za poškodenie tovaru a záruka za akosť:

Pokiaľ zákazník úplne splní svoje zmluvné povinnosti, poskytuje KAMENE SLOVAKIA pre zákazníkov - podnikateľov záruku za akosť tovaru pri nových predmetoch kúpy (rovno z továrne) odo dňa prevzatia tovaru so záručnou dobou šesť mesiacov. Pri použitých a opotrebovaných predmetoch kúpy je záruka za akosť vylúčená. Pre spotrebiteľov platia nasledovné záručné doby odo dňa prevzatia: 24 mesiacov pri nových predmetoch kúpy (rovno z továrne) a 12 mesiacov pri použitých a opotrebovaných predmetoch kúpy.

KAMENE SLOVAKIA však poskytuje záruku za akosť len pre tie poškodenia, ktoré už existovali v čase dodania tovaru (resp. v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare). KAMENE SLOVAKIA nezodpovedá za poškodenia tovaru, o ktorých zákazník vedel alebo o ktorých zákazník v čase uzatvorenia zmluvy s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Zákazník nesie plné dôkazné bremeno sám, a tiež musí dokázať, že poškodenie už existovalo pri prevzatí tovaru; neplatí prezumcia poškodenia. Za odchýlky tovaru od vzoriek a prospektov, ktoré boli pri ponuke predložené, ktoré však neovplyvnia účel použitia, KAMENE SLOVAKIA záruku neposkytuje (odchýlky v tonalite alebo kalibrácii).

Oznámenie vád (reklamácia): Vady musia byť oznámené spoločnosti KAMENE SLOVAKIA ihneď pri prevzatí tovaru, skryté vady v priebehu 8 dní po objavení písomne, inak zákazník stráca nároky zo zodpovednosti za vady tovaru, a reklamovaný tovar po vyzvaní zo strany KAMENE SLOVAKIA jej musí byť odovzdaný v priebehu 14 dní. KAMENE SLOVAKIA je oprávnená podľa vlastnej voľby vady odstrániť opravou (zlepšením, úpravou) alebo výmenou. Tovar dovezený na objednávku, pokiaľ je bezchybný, alebo výrobky zhotovené na mieru, pokiaľ sú bezchybné, nie je možné vrátiť, resp. vymeniť.

Zákazník je oprávnený podľa vlastnej voľby: (i) neopraviteľné vady, ktoré znemožňujú riadne používanie predmetu kúpy/diela alebo (ii) opraviteľné vady, ktoré sa vyskytujú vo väčšom počte a zákazník v ich dôsledku nemôže riadne používať predmet kúpy/diela alebo (iii) opraviteľné vady, ktoré sa opakovane vyskytujú po oprave a zákazník v ich dôsledku nemôže riadne používať predmet kúpy/diela, požadovať vylepšenie výmenou (dielov) alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade iných neopraviteľných vád je zákazník oprávnený požadovať zľavu z kúpnej ceny/ceny za dielo.

Zmluvné strany týmto vylučujú použitie § 436 a § 437 Obchodného zákonníka. Zákazník znáša náklady s tým spojené ako náklady na montáž a demontáž, špedičné náklady, clo, balenie a podobné náklady, cestovné, nadčasy. V prípade výmeny sa KAMENE SLOVAKIA stáva vlastníkom jej odovzdaných častí/predmetov bez ďalších nárokov kupujúceho. Iba v prípade, ak KAMENE SLOVAKIA nesplní povinnosť (opravy alebo výmeny) alebo táto je spojená s nepomerným nákladom, môže zákazník podľa voľby KAMENE SLOVAKIA žiadať zníženie ceny alebo zámenu. V prípade zámeny musí zákazník uhradiť opotrebenie tovaru.

Pre spotrebiteľov platia nasledujúce reklamačné podmienky: Vady musia byť oznámené ihneď pri prevzatí tovaru, skryté vady v priebehu 8 dní po objavení, písomne inak zákazník stráca nároky zo zodpovednosti za vady tovaru, a reklamovaný tovar po vyzvaní zo strany KAMENE SLOVAKIA musí byť odovzdaný v priebehu 14 dní. KAMENE SLOVAKIA je povinná vybaviť reklamáciu v priebehu 30 dní v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa). KAMENE SLOVAKIA je povinná odovzdať zákazníkovi písomné potvrdenie o (i) nahlásení reklamácie a (ii) spôsobe vybavenia reklamácie v priebehu 30 dní.

Vylúčenie zodpovednosti za vady tovaru pre zákazníkov-podnikateľov: KAMENE SLOVAKIA nezodpovedá za vady, 1. pokiaľ vada vznikla prirodzeným resp. normálnym opotrebovaním; 2. pokiaľ vada vznikla neodborným alebo nesprávnym zaobchádzaním alebo použitím; 3. pokiaľ zákazník nepoužil správne prostriedky na údržbu materiálu ; 4. pokiaľ sa vyskytne konštrukčná vada, a táto nebola rozoznateľná pri zvyčajných odborných a riadnych previerkach; 5. pokiaľ bol predmet kúpy/diela zmenený/rozložený/obnovený/opravený alebo inak zmenený neautorizovanou osobou zo strany KAMENE SLOVAKIA; 6. pokiaľ náhradné diely alebo súčasti neboli zabudované alebo odmontované spoločnosťou KAMENE SLOVAKIA alebo ňou autorizovanými osobami; 7. pokiaľ zákazník-podnikateľ mešká so splátkami (čiastočnými splátkami); 8. pre opotrebované kúpené/namontované predmety u zákazníka-podnikateľa; 9. pre vlastnosti, ktoré vzniknú z reklamných výrokov, vysielaní, katalógov výrobcu. Záruky, ktoré platia medzi výrobcom tovaru a KAMENE SLOVAKIA, sa neuplatnia na zmluvný vzťah medzi KAMENE SLOVAKIA a kupujúcim/zákazníkom; KAMENE SLOVAKIA týmto neručí na základe a v rozsahu záruky danej výrobcom. Aj tento ručí iba za predpokladu úplného splnenia svojich záručných podmienok, ktoré je možné vyžiadať si u KAMENE SLOVAKIA a získať ich kópiu.

Vylúčenie zodpovednosti za vady tovaru pre zákazníkov- spotrebiteľov: platia odlišné mandatórne ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. (zákon o ochrane spotrebiteľa).

  1. Náhrada škody:

Zákazník je povinný dodržiavať čo najdôslednejšie jemu udelené bezpečnostné pokyny a odovzdaný návod na použitie vrátane bezpečnostných podmienok, všetky aplikovateľné právne predpisy ohľadom bezpečnosti a predchádzaniu škody, inak stráca nároky z náhrady škody. Zákazník si je vedomý, že v prípade nedodržania alebo konania v rozpore s návodom na použitie a proti pokynom KAMENE SLOVAKIA prestáva byť zodpovedný v zmysle právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (§§ 373 ff Obchodného zákonníka).

KAMENE SLOVAKIA je zodpovedná zásadne iba za škodu spôsobenú úmyselne alebo z nedbanlivosti zo strany KAMENE SLOVAKIA v zmysle §§ 373 násl. Obchodného zákonníka. KAMENE SLOVAKIA ručí len za bezprostrednú škodu, nie však za nepriamu škodu, následky škody alebo ušlý zisk. V rámci zodpovednosti za škodu nesie zákazník dôkazné bremeno, že spoločnosť KAMENE SLOVAKIA spôsobila škodu.

Pokiaľ zákazník-podnikateľ utrpí škodu pri používaní nami dodaného tovaru, tak sú s tým spojené nároky voči spoločnosti KAMENE SLOVAKIA v zmysle právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom vylúčené. Zákazník sa zaväzuje, že tovar, ktorý bol vyrobený za účelom používania na výlučne podnikateľské účely, v žiadnom prípade ďalej nescudzí, neprenechá alebo inak neodovzdá spotrebiteľovi alebo osobám, ktoré nie sú podnikateľmi.

Zákazník sa vopred vzdáva všetkých regresných nárokov, ktoré by mu prináležali voči KAMENE SLOVAKIA alebo jej dodávateľom v zmysle právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. V prípade ak zákazník ďalej predáva tovar, ktorý mu KAMENE SLOVAKIA predala alebo jeho častí, je zákazník povinný zabezpečiť, aby aj jeho zákazníci podali vyhlásenie takomto plnom vzdaní sa regresných nárokov, a to aj vrátane tejto povinnosti preniesť povinnosť zabezpečiť toto vyhlásenie na všetkých ďalších odberateľov. Táto povinnosť zabezpečiť toto vyhlásenie na všetkých ďalších odberateľov pretrváva aj vtedy, ak zákazník spoločnosti KAMENE SLOVAKIA alebo ďalší odberateľ použije tieto produkty k výrobe iných produktov a tieto iné produkty uvedie do obehu. Tieto dohody o povinnosti zabezpečiť toto vyhlásenie musia byť konštruované tak, že KAMENE SLOVAKIA a jej dodávatelia z tohto bezprostredne nadobudnú právo, v prípade uplatnenia nároku oprávneným v zmysle právnych predpisov o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, uplatniť výluku z regresu samostatne voči nemu

Spotrebitelia sú oprávnení uplatniť si nárok na náhradu škody v zmysle mandatórnych ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, a ďalších právnych predpisov.

  1. Príslušný súd, voľba práva, miesto plnenia, ďalšie ujednania:

Pokiaľ sa niektoré z ustanovení týchto VOP stanú neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti.
Zákazník týmto súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúcim. Zákazník týmto berie na vedomie, že jeho osobné údaje (vrátane kópií občianskeho preukazu, cestovného pasu, rodného čísla, atď.) budú použité KAMENE SLOVAKIA v nevyhnutnom rozsahu za účelom vykonania tejto zmluvy a predzmluvných vzťahov v zmysle § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo v zmysle mandatórnych ustanovení právnych predpisov.

Miesto plnenia je, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, sídlo spoločnosti KAMENE SLOVAKIA.

Platí slovenské právo. Pre všetky spory ohľadom týchto zmluvných dojednaní je príslušný Obchodný súd – stály rozhodcovský súd ako je dohodnuté nižšie v rozhodcovskej doložke. Strany majú záujem riešiť svoje spory prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len „ZRK“) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „Zmluva“), ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad Zmluvy a právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so Zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie Obchodnému súdu – stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Obchodný súd s.r.o., IČO 36 858 102 (ďalej len „OS“). Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, ktorú osobitný predpis považuje za spotrebiteľa, je táto oprávnená podať žalobu nielen na OS, ale aj na všeobecnom súde, to však iba do doby, kým nebola niektorou stranou na OS podaná akákoľvek žaloba, ktorej predmetom je (i) spor vymedzený v predchádzajúcej vete, (ii) právo z tejto Zmluvy alebo (iii) právo so Zmluvou súvisiace. Podaním takej žaloby na OS ktoroukoľvek stranou je daná výlučná právomoc OS rozhodovať všetky spory strán uvedené vyššie a právomoc všeobecného súdu je tým vylúčená. Strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. Strany vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody obnovy konania) a dohodli sa, že OS bude konať nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku, (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje, (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku, (iv) konanie bude písomné (v) rozhodcu (senát) vymenuje OS.

Zádržné právo: KAMENE SLOVAKIA prináleží pre všetky pohľadávky zádržné právo na všetky zákazníkom odovzdané predmety. Započítanie proti pohľadávkam alebo zádržné právo na platby zo strany zákazníka – podnikateľa, je vylúčené. Zádržné právo zo strany spotrebiteľa je vylúčené. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky, potvrdenia objednávky, kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, dodacieho list a faktúry. Tieto VOP sú zverejnené na webstránke KAMENE SLOVAKIA (www.kamene.sk). V prípade nezrovnalostí medzi písomným vyhotovením VOP a ich verziou zverejnenou na webstránke, má prednosť verzia zverejnená na webstránke. Zákazník potvrdzuje svojím podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, resp. objednávky, že sa riadne oboznámil so znením týchto VOP, že zmluva a VOP zodpovedajú jeho slobodnej a vážnej vôli a že ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisuje.

VOP v znení z 27.10.2010

KAMENE SLOVAKIA s.r.o.