VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI KAMENE SLOVAKIA, s.r.o.

O OCHRANE SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom subjektu našej spoločnosti KAMENE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Orieškova 4, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 843 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 124421/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Naša Spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt, s ktorým máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.05.2018.

1. Kategórie osobných údajov

Spracovávame nasledujúce údaje:

 • Osobné kontaktné údaje. Napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, akademický titul, dátum narodenia.
 • Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, dátum narodenia, Rodné číslo, číslo zákazníka.
 • Zmluvné údaje. Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných prác a služieb.
 • Platobné informácie. Ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených prác a služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii. Ako napr. emailová korešpondencia, listinná korešpondencia.

2. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

3. Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

4. Účely a ciele spracúvania údajov a ich právny základ

Účel spracúvania Právny základ

Zákaznícka administratíva. Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Údaje budú spracúvané na zabezpečenie zmluvného vzťahu v ktorom vystupujete ako jedna zo zmluvných strán a Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Zasielanie Newslettra. Jedná sa o ponuky vlastných služieb. Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Direct marketing. Zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a ponukami na mieru pre nich na základe Vašich údajov, ktorými disponujeme. Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu.

Dane a účtovníctvo. Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.

Zákonné povinnosti vyplývajúce pre nás z osobitných predpisov ako napríklad zákon o účtovníctve a zákon o DPH.

Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete. Kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu našich prevádzok. Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu a Váš súhlas v prípade ak ním disponujeme.

Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov. Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Oprávnený záujem spoločnosti ako prevádzkovateľa avšak v nevyhnutnom rozsahu a Váš súhlas v prípade ak ním disponujeme.

Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.

Zákonné povinnosti vyplývajúce pre nás z osobitných predpisov.

Marketingové profilovanie. Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj ďalších údajov na účel priameho marketingu, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. 

Váš súhlas ako preukázateľný prejav vôle Vás ako dotknutej osoby.

Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s našou spoločnosťou ste nedosiahli vek 16 rokov a chcete našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas je potrebné aby tento úkon bol realizovaný vašim zákonným zástupcom.

Zákonná povinnosť vyplývajúca pre nás zo Zákona o ochrane osobných údajov. S osobami mladšími ako 18 rokov však zmluvný vzťah neuzatvárame.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas nášho zmluvného vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr po 5 rokoch po ich vygenerovaní, pokiaľ legislatíva alebo kontrolné orgány nevyžaduje ich uchovávanie po dlhšiu dobu. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

6. Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše osobné údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa zákona o ochrane údaje máte určité práva:

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné osobné údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zákazníckych vzťahov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

8. Kontaktné údaje

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na kamene@kamane.sk.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu kamene@kamane.sk.

   GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

(Klient, dodávateľ a ostatní)

Prevádzkovateľ: KAMENE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Orieškova 4, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 843 403, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 124421/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných služieb, nájdete tu.

Prečo máme prístup k Vašim údajom a prečo ich spracovávame?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste Vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete. Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom. Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s Vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno a priezvisko, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu vašich osobných údajov môžeme používať aj kamery na viacerých miestach a môžeme Vás žiadať o poskytnutie napr. svojho mena a telefónneho čísla, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov, v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po dobe 15 dní ich odstránime.

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

Budeme Vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby (pre prípadné zasielanie ponúk), právni zástupcovia, daňoví a účtovní poradcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený na našom webe. K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny, ktorá by bola mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a AML. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne.

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké máte práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Vaše práva Čo to znamená?

 • Právo na prístupMôžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

- Prečo spracovávame vaše osobné údaje

- Aké kategórie osobných údajov spracovávame

- S kým vaše osobné údaje zdieľame

- Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty

- Aké máte práva

- Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)

- Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)

- Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

 • Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
 • Právo byť zabudnutýAk spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
 • Právo na obmedzenieOd momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
 • Právo namietať - Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Právo na prenos údajov - Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov. Stiahnutie súhlasu Naša spoločnosť nevykonáva svoje spracovanie údajov na základe súhlasu. Avšak vzhľadom na to, že niektoré spracovateľské činnosti by mali byť založené na súhlase, máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu. O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť. V prípade pochybností máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov napríklad prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako sa môžete sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatníte svoje práva?

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás prostredníctvom emailovej správy zaslanej na kamene@kamene.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: www.datapriotection.gov.sk.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej správy na emailovú adresu kamene@kamane.sk

            Ochrana osobných údajov